ภาษาไทย คณิตศาสตร คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ พลศึกษา
คหกรรม นาฏศิลป์ ฟิสิกส
-ขออนุญาตไปต่างประเทศ
-คำขอมีบัตรประจำตัว
-แบบคำร้องขอย้ายครู
-แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร
-จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
-คำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
-คำขอเพิ่มวุฒิฯ
-แบบคำร้องขอหนังสือ
รับรองเงินเดือน
- แบบคำร้องขอโอน
- คำร้องขอดูคะแนนสอบ
  ครูผู้ช่วย
     รอบทั่วไป
     รอบกรณีพิเศษฯ
- ผู้บริหารการศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้สอน
- ศึกษานิเทศก์
- บุคลากรฯ 38ค (2)
- ลูกจ้างประจำ
- พนักงานราชการ
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    แบบเสนอขอ รร.1
    หลักเกณฑ์ ครู    
    หลักเกณฑ์38ค(2)    
    หลักเกณฑ์ ลูกจ้างฯ
    หลักเกณฑ์ พนักงานฯ
    วิธีการส่งคืนฯ
    วิธีการประดับฯ
    แบบตอบรับ/ส่งคืน
    กำหนดการชดใช้แทน
        เครื่องราชฯ ปี 58-60
    ตัวอย่างประวัติสำหรับ
        เสนอขอ ร.จ.พ.
 
 
ดาวน์โหลด
- ฟอร์น TH SarabunPSK
- ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
แบบฟอร์ม ลูกจ้างประจำ
- การปรับระดับชั้นงาน
- การเปลี่ยนสายงาน
- อัตราค่าจ้าง 1 ธ.ค.57
 
ดูข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2559)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (วิทยฐานะ)
                คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชครูฯ (มีวิทยฐานะ) จังหวัดยโสธร คำสั่ง สพม.28 ที่ 156/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
                คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชครูฯ (มีวิทยฐานะ) จังหวัดศรีสะเกษ คำสั่ง สพม.28 ที่ 157/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
           แนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (ไม่มีวิทยฐานะ) รวม
           แนบท้าย บัญชีรายละเอียดเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2559 (1 เมษายน 2559)
    หนังสือแจ้ง / ปฏิทินการปฎิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
          กำหนดส่งบัญชีรายชื่อแสดงอัตราฯ ที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 มีนาคม 2559 เอกสาร 2/1 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559
          สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Ms Excel / คู่มือรายชื่อแสดงอัตราฯ ที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่นี้ เร็วๆนี้
ตัวอย่าง เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับค่าตอบแทนลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
           - คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
           - การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ รายละเอียด
           - เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
           - ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (มีวิทยฐานะ)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (กรณีเกษียณอายุราชการ)
           แนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
           แนบท้าย คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
           แนบท้าย คำสั่งการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
           แนบท้าย บัญชีรายละเอียดเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างแบบประเมิน / คำสั่งจ้าง / สัญญาค้ำประกัน : สำหรับลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ
            - รวม ตัวอย่างแบบประเมิน / คำสั่งจ้าง / สัญญาค้ำประกัน : สำหรับลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 
 
โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
           
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
     ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 - รายละเอียด
           
เอกสารประกอบการอบรมเชี่ยวชาญ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด   
 
การพัฒนาตนเอง โดยใช้  ID - PLAN
           - ตัวอย่าง : แผนพัฒนาตนเอง   ID  PLAN รายละเอียด
           - คำสั่ง มอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นปฏิบัติราชการ รายละเอียด
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     ตามมติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สพม.28 (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์โหลด
     
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
        - เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)  ดาวน์โหลด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
          ตามมติ กศจ.ยโสธร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
          เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการทุนรัฐบาล) นักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 รายละเอียด
 
ประกาศรายชื่อฯการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ดาวน์โหลด
           ตารางสอบสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
           ผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
การย้ายข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 2/2559
   การย้ายข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียด 
เอกสารแนบท้าย ประกอบการสมัครสอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559)
บัญชีงบหน้าสำเนาคำสั่งจ้าง/สัญญาจ้างประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่าง หนังสือรับรองบุคคล ประกอบการสมัครสอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
การเรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 15/2558
           - วิชาเอกเรียกบรรจุ รายละเอียด
รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)         รายละเอียด
            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)   รายละเอียด
            รายละเอียดการย้าย สายงานการสอนในสถานศึกษา    รายละเอียด
ประกาศรายชื่อฯการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
      วิทยฐานะเชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ดาวน์โหลด
          คำสั่ง สพม.28 ที่ 196/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ
          คำสั่ง สพม.28 ที่ 196/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
 
หนังสือ สพฐ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559)
    ดาวน์โหลดเอกสาร
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
   หนังสือนำส่ง   : ดาวน์โหลด
   รายละเอียดเอกสารประกอบ   : ดาวน์โหลด
คำสั่ง สพม.28 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
    คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ : ชำนาญการ : ดาวน์โหลด
    คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ : ชำนาญการrพิเศษ : ดาวน์โหลด
สรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อมีวิทยฐานะ ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1,2,3) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
    สรุปผลการประเมิน วิทยฐานะ ชำนาญการ : ดาวน์โหลด
    สรุปผลการประเมิน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ : ดาวน์โหลด
สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
           (ผลการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ชำนาญการ , (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ) ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  รายละเอียด
 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการประกาศในราชกิจนุเบกษา เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
     ชั้น จ.ม. , ต.ม. รายละเอียด
     ชั้น ต.ช. , ท.ม. รายละเอียด
     ชั้น ท.ช. รายละเอียด
     ชั้น สายสะพาย รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการประกาศในราชกิจนุเบกษา เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 รายละเอียด
 
 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)  
912/20 ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
Tel. 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379 E-mail: pag28sskys@gmail.com , personel28@gmail.com