รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
19 ต.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Forum 2019 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019 ปกติ
19 ต.ค. 2561 อนุมัติใหข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
19 ต.ค. 2561 การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปกติ
19 ต.ค. 2561 ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปกติ
19 ต.ค. 2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปกติ
18 ต.ค. 2561 การแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ปกติ
18 ต.ค. 2561 การแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ปกติ