รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
23 ส.ค. 2560 การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 การใฟ้กู้เงิน"โครงการบ้าน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติไปราชการ(คูปอง) ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครนักเรียนแกนนำจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ด่วนมาก
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 การจัดค่ายแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมรุ่นที่ ๒ ด่วนมาก
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติไปราชการ(คูปอง) ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติไปราชการ(คูปอง) ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติไปราชการ(คูปอง) ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
23 ส.ค. 2560 อนุมัติไปราชการ(คูปอง) ปกติ
เอกสาร