รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
20 ก.พ. 2561 การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำปีฝบประมาณ 2561 (ระบบ nispa) ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2561 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ปกติ
20 ก.พ. 2561 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ปกติ
20 ก.พ. 2561 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ปกติ
20 ก.พ. 2561 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ปกติ
20 ก.พ. 2561 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ปกติ
20 ก.พ. 2561 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๗" ปกติ
20 ก.พ. 2561 ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปกติ
20 ก.พ. 2561 การติดตามการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑ ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2561 ขอส่งเกียรติบัตรผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกติ
20 ก.พ. 2561 อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
20 ก.พ. 2561 อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ