รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
10 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปกติ
8 ธ.ค. 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ปกติ
8 ธ.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปกติ
8 ธ.ค. 2560 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐" ปกติ