รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายนักเขียน-อ่านและพิจารณาวรรณศิลป์ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร
29 มิ.ย. 2560 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
เอกสาร