รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
21 มิ.ย. 2561 การรับมอบรางวัลเสมา ปปส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
21 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
21 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
21 มิ.ย. 2561 การประชุมอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางในการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ปกติ
21 มิ.ย. 2561 การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตยศสุนทร ปกติ
21 มิ.ย. 2561 เชิญชวนโรงเรียนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 ปกติ
21 มิ.ย. 2561 การแต่งตั้งประธานสาขา เลขานุการ และประธานพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2561 การแต่งตั้งประธานสาขา เลขานุการ และประธานพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2561 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ปกติ
21 มิ.ย. 2561 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปกติ