รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
20 เม.ย. 2561 ประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2561 ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 ปกติ
20 เม.ย. 2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปกติ
20 เม.ย. 2561 เรื่อง ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปกติ
20 เม.ย. 2561 เรื่อง การรับครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ปี 2561 ปกติ
20 เม.ย. 2561 ขอเชิญประชุมวางแผนจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การบริหาร กองทุน " ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย เจ็บป่วย และเสียชีวิต " ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2561 การเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน ปกติ
20 เม.ย. 2561 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ปกติ
20 เม.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปกติ
19 เม.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%) [ทุกโรงเรียน] ปกติ
19 เม.ย. 2561 อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
19 เม.ย. 2561 แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ปกติ