รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
13 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปกติ
13 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และบุคลากร ในการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปกติ
13 ธ.ค. 2561 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2561 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพฯ" ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ปกติ
12 ธ.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NET ในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2561 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ปกติ
12 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปกติ
12 ธ.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปกติ
12 ธ.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปกติ
12 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม และบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด