รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
18 ต.ค. 2560 การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปกติ
18 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2560 ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำส่งตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี ปกติ
18 ต.ค. 2560 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๙ ปกติ
18 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 การประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในปีงบประมาณ 2561 ปกติ
18 ต.ค. 2560 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ปกติ
18 ต.ค. 2560 การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ ปกติ