รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
15 ส.ค. 2561 อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
15 ส.ค. 2561 อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ปกติ
15 ส.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ปกติ
15 ส.ค. 2561 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้ ปกติ
15 ส.ค. 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปกติ
15 ส.ค. 2561 รายงานผลการประกาศคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (Cluster) ปกติ
15 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด ปกติ
15 ส.ค. 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปกติ
15 ส.ค. 2561 การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด ปกติ
15 ส.ค. 2561 การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2561 ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.” ปกติ
15 ส.ค. 2561 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปกติ