รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
20 ก.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ส่งกลับ.
20 ก.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โรงเรียนกระแชงวิทยา
ส่งกลับ.
13 ก.ย. 2560 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ส่งกลับ.
13 ก.ย. 2560 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โรงเรียนขุขันธ์
ส่งกลับ.
11 ก.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โรงเรียนพยุห์วิทยา
ส่งกลับ.
8 ก.ย. 2560 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 มรภ.อุบลราชธานี โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
ส่งกลับ.
7 ก.ย. 2560 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนขุขันธ์
ส่งกลับ.
7 ก.ย. 2560 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 มรภ.อุบลราชธานี โรงเรียนขุขันธ์
ส่งกลับ.
7 ก.ย. 2560 การติดตามข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ส่งกลับ.
6 ก.ย. 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสถานศึกษา โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
ส่งกลับ.