Untitled Document
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555

โรงเรียน
รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
ผ่านการแข่งขัน
รวม
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒
130
14
2
1
147
ศรีสะเกษวิทยาลัย
113
16
6
2
137
สตรีสิริเกศ
105
17
6
3
131
นครศรีลำดวนวิทยา
92
23
5
2
122
กระดุมทองวิทยา
84
13
11
4
112
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
83
38
9
4
134
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
81
16
14
1
112
จตุรภูมิพิทยาคาร
75
24
6
1
106
บ้านหนองโนวิทยา
62
26
20
4
112
บ้านผักขะ
58
23
13
1
95
บ้านหนองบัวไชยวาน
56
24
15
2
97
รัชมังคลานุสรณ์
52
33
14
4
103
บ้านผักบุ้ง
47
11
13
4
75
บ้านหัววัวหนองนารี
44
23
10
6
83
ห้วยทับทันวิทยาคม
44
22
6
5
77
ผักไหมวิทยานุกูล
42
23
10
1
76
บ้านเกาะ
39
24
17
9
89
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
37
31
7
5
80
วัดมหาพุทธราม
37
26
18
5
86
บ้านก้านเหลือง
31
39
26
6
102
บกวิทยาคม
30
13
11
6
60
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
29
26
8
6
69
น้ำเกลี้ยงวิทยา
28
31
21
9
89
บ้านเจี่ย
28
17
6
6
57
อนุบาลวัดพระโต
27
20
15
3
65
บ้านหนองครก
25
23
13
8
69
บ้านกะเอิน
25
17
19
0
61
บ้านโพนดวน
25
17
13
9
64
เบญจประชาสรรค์
25
17
10
7
59
ไผ่งามพิทยาคม
25
12
10
9
56
ผักแพรววิทยา
25
7
6
9
47
บ้านด่านนอกดง
24
15
13
3
55
คูซอดประชาสรรค์
24
12
17
7
60
สิริเกศน้อมเกล้า
23
21
22
6
72
โคกหล่ามวิทยา
23
17
7
2
49
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
22
16
15
7
60
ไกรภักดีวิทยาคม
21
23
10
4
58
โนนค้อวิทยาคม
21
20
14
6
61
รวมสินวิทยา
21
17
4
0
42
เขื่อนช้างวิทยาคาร
20
17
8
3
48
บ้านเวาะวิทยาคม
19
24
16
4
63
ทุ่งไชยพิทยาฯ
19
22
13
5
59
บ้านจาน
19
20
17
4
60
โนนเพ็กวิทยาคม
19
13
9
8
49
หนองถ่มวิทยา
19
5
0
2
26
บ้านหญ้าปล้อง
18
14
13
6
51
แวงแก้ววิทยา
17
16
7
6
46
โคกสะอาดวิทยาคม
17
11
1
2
31
ละทายวิทยา
16
17
10
5
48
ส้มป่อยพิทยาคม
16
13
5
3
37
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
15
26
15
8
64
ทุ่งสิมวิทยาคม
15
19
11
4
49
บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
15
17
9
2
43
บ้านคล้อ มิตรภาพที่ ๒๒๖
15
9
8
5
37
บ้านโนนคูณ
14
20
19
8
61
มานิตวิทยา
14
12
15
2
43
ศรีสะเกษวิทยาลัย๒(ห้วยคล้า)
13
25
9
11
58
บ้านเทิน
13
21
14
7
55
บ้านโซงเลง
13
17
10
1
41
จินดาวิทยาคาร ๒ บ้านหนองศาลา
13
16
11
3
43
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
12
21
18
6
57
บ้านอาลัย
12
10
10
2
34
บ้านกอกหัวนา
12
10
9
5
36
บ้านโนนหนองสิม
11
20
10
6
47
การกุศลวัดบ้านโดด
11
10
3
3
27
บ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
10
16
12
2
40
วรคุณอุปถัมภ์
9
8
3
3
23
บ้านน้ำเกลี้ยง
9
6
9
1
25
บ้านเปือยประชาสามัคคี
9
6
1
0
16
บ้านยางเอือด
9
4
5
4
22
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
8
9
5
4
26
บ้านฮ่องข่า
8
9
4
1
22
บึงบูรพ์
8
7
5
4
24
กำแพง
8
4
11
6
29
น้ำคำวิทยา
7
12
16
4
39
บ้านตาโกน
7
9
6
4
26
บ้านตำแยหนองเม็ก
7
5
4
2
18
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
7
4
5
7
23
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๐)
7
2
7
7
23
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
6
15
6
4
31
บ้านค้อเมืองแสน
6
12
13
4
35
บ้านคูบ
6
8
15
4
33
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)
5
12
18
8
43
บ้านดูนสิม(อสพป.๘)
5
9
7
0
21
คลีกลิ้งพัฒนาทร
5
8
11
6
30
บ้านม่วง
5
4
5
1
15
บ้านสบาย
4
11
10
4
29
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
4
11
8
2
25
พยุห์วิทยา
4
2
3
3
12
มัธยมโพนค้อ
3
14
17
6
40
บ้านหนองหงอก
3
6
4
4
17
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
3
5
10
8
26
บ้านหนองกก
3
1
0
0
4
บ้านบกขี้ยาง
2
7
6
1
16
เคียวนำ
2
0
3
0
5
บ้านละเอาะ
2
0
2
1
5
บ้านเปือย
2
0
0
0
2
บ้านรุ่ง
1
7
3
3
14
บ้านโนนแกด
1
3
3
4
11
ประสานมิตรวิทยา
0
0
3
3
กู่จานวิทยาคม
0
0
0
0
โพนทันเจริญวิทย์
0
0
0
0
สิงห์สามัคคีวิทยา
0
0
0
0
ศิลาทองพิทยาสรรค์
0
0
0
0
มหาชนะชัยวิทยาคม
0
0
0
0
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
0
0
0
0
สอนแก้วว่องไววิทยา
0
0
0
0
ค้อวังวิทยาคม
0
0
0
0
สมเด็จพระญาณสังวร
0
0
0
0
ยโสธรพิทยาคม
0
0
0
0
พรานวิบูลวิทยา
0
0
0
0
นาแก้ววิทยา
0
0
0
0
ขุนหาญวิทยาสรรค์
0
0
0
0
กันทรอมวิทยา
0
0
0
0
หนองแหนพัฒนวิทยาคม
0
0
0
0
โพธิ์วงษ์วิทยา
0
0
0
0
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
0
0
0
0
ศรีแก้วพิทยา
0
0
0
0
หนองหว้าประชาสรรค์
0
0
0
0
ไพรธรรมคุณวิทยา
0
0
0
0
ยโสธรพิทยาสรรค์
0
0
0
0
บ้านสงยาง
0
0
0
0
บ้านน้ำคำน้อย
0
0
0
0
บ้านฟ้าห่วน
0
0
0
0
บ้านแข่โพนเมือง
0
0
0
0
บ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
0
0
0
0
บ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์)
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
0
0
0
0
บ้านดุ่ทุ่งคำบอน
0
0
0
0
บ้านสามเพียแสนจำปา
0
0
0
0
บ้านคำน้ำสร้าง
0
0
0
0
บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
0
0
0
0
บ้านแคนน้อยหนองเลิง
0
0
0
0
บ้านดงยาง
0
0
0
0
บ้านหัวเมือง
0
0
0
0
บ้านบ่อบึง
0
0
0
0
อรจันทร์วิทยา
0
0
0
0
บ้านผือฮี
0
0
0
0
บ้านหนองตุ
0
0
0
0
บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
0
0
0
0
บ้านคำฮี
0
0
0
0
ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
0
0
0
0
บ้านสำโรง
0
0
0
0
บ้านคุ้ม
0
0
0
0
ศรีธรรมวิทยา
0
0
0
0
ร่มโพธิ์วิทยา
0
0
0
0
บ้านรุงสมบุรณ์
0
0
0
0
บ้านร่องตาซุน
0
0
0
0
บ้านภูดินพัฒนา
0
0
0
0
บ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
0
0
0
0
บ้านสร้างเม็ก
0
0
0
0
บ้านสังเม็ก
0
0
0
0
บ้านเสาธงชัย
0
0
0
0
บ้านสำโรงเกียรติ
0
0
0
0
บ้านสามเส้า
0
0
0
0
บ้านสามแยก-หินกอง
0
0
0
0
บ้านโพธิ์กระสังข์
0
0
0
0
บ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)
0
0
0
0
บ้านท่าคล้อ
0
0
0
0
บ้านตูม (นพค.๑๕ กลางอุปถัมภ์)
0
0
0
0
บ้านตาเอก
0
0
0
0
บ้านตาลอย-หนองคัน
0
0
0
0
บ้านท่าพระตระกาศ
0
0
0
0
บ้านท่าสว่าง
0
0
0
0
บ้านปะทาย
0
0
0
0
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์)
0
0
0
0
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
0
0
0
0
บ้านเสื่องข้าว
0
0
0
0
บ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
0
0
0
0
พระปริยัติธรรมฯ
0
0
0
0
กันทรลักษณ์ธรรมวิทย์
0
0
0
0
มารีย์อุปถัมภ์
0
0
0
0
สัมมาสิกขาศรีษะอโศก
0
0
0
0
วัดจันทาราม
0
0
0
0
วัดโพธิ์น้อย
0
0
0
0
ตระกาศประชาสามัคคี
0
0
0
0
ดงรักวิทยาคม
0
0
0
0
บ้านนาเวียงคำศิริ
0
0
0
0
กุดเสลาวิทยาคม
0
0
0
0
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
0
0
0
0
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
0
0
0
0
บ้านหนองเม็กพิทยา
0
0
0
0
บ้านหนองบัวใหญ่
0
0
0
0
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
0
0
0
0
บ้านหนองจิก
0
0
0
0
บ้านหนองยาว
0
0
0
0
บ้านหนองสังข์
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0
0
0
0
บ้านหนองฮาง
0
0
0
0
บ้านหนองหว้า
0
0
0
0
สายธารวิทยา
0
0
0
0
บ้านน้ำอ้อม
0
0
0
0
บ้านคำสร้างช้าง
0
0
0
0
บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
0
0
0
0
บ้านสุขเกษม
0
0
0
0
บ้านส้มผ่อ
0
0
0
0
บ้านไทยเจริญ
0
0
0
0
บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
0
0
0
0
บ้านหนวาย
0
0
0
0
บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
0
0
0
0
บ้านโพง
0
0
0
0
บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
0
0
0
0
บ้านผักกะย่า
0
0
0
0
ซ่งแย้ทิพยา
0
0
0
0
บ้านตาแท่น
0
0
0
0
บ้านโนนยาง
0
0
0
0
บ้านนาเรียง
0
0
0
0
บ้าสร้างช้าวไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓
0
0
0
0
บ้านสองคร
0
0
0
0
บ้านหนองบอน
0
0
0
0
ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
0
0
0
0
บ้านนาโส่
0
0
0
0
มูลนิธิรุ่งนภายโสธร
0
0
0
0
บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
0
0
0
0
บ้านม่วงกาชัง
0
0
0
0
บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
0
0
0
0
บ้านเตาไห
0
0
0
0
บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
0
0
0
0
บ้านกุดเชียงหมี
0
0
0
0
บ้านโนนประทาย
0
0
0
0
ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
0
0
0
0
บ้านหนองแข้
0
0
0
0
บ้านหนองบาก
0
0
0
0
บ้านโคกนาโก
0
0
0
0
บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
0
0
0
0
บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
0
0
0
0
บ้านกุดแห่
0
0
0
0
บ้านช่องเม็ก
0
0
0
0
บ้านหนองเลิงคำ
0
0
0
0
บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ ๑๙๑
0
0
0
0
บ้านดอนฮี
0
0
0
0
บ้านน้อมเกล้า
0
0
0
0
บ้านหนองยางห้วยสะแบก
0
0
0
0
บ้านหนองหมี
0
0
0
0
บ้านสมสะอาด
0
0
0
0
กุดคอก่านโคกสำราญโนสวรรค์
0
0
0
0
บ้านนาวียง
0
0
0
0
บ้านเหล่าเมย
0
0
0
0
บ้านนาหลู่
0
0
0
0
ชุมชนดงแคนใหญ่
0
0
0
0
บ้านดอนกลอย
0
0
0
0
บ้านสงเปือย
0
0
0
0
บ้านเขื่องคำ
0
0
0
0
บ้านดอนแก้ว
0
0
0
0
บ้านดงเจริญ
0
0
0
0
บ้านคำม่วง
0
0
0
0
บ้านขุมเงิน
0
0
0
0
บ้านสะแนน (สามัคคีวิทยาคม)
0
0
0
0
บ้านค้อเหนือ
0
0
0
0
บ้านกุดกุง
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา
0
0
0
0
บ้านหนองชุม
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านติ้ว
0
0
0
0
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏร์วิชาคม)
0
0
0
0
ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
0
0
0
0
บ้านนาสะไมย์
0
0
0
0
ราชประชานุเคราะห์ 28
0
0
0
0
บ้านดงจงอาง
0
0
0
0
บ้านทุ่งมน
0
0
0
0
โซงเหล่าโป่วิทยา
0
0
0
0
น้ำคำวิทยาคม
0
0
0
0
ดงมะไฟพิทยาคม
0
0
0
0
ทรายมูลวิทยา
0
0
0
0
ศรีฐานกระจายศึกษา
0
0
0
0
คำเตยวิทยา
0
0
0
0
ศรีแก้วประชาสรรค์
0
0
0
0
บ้านดู่ลาด
0
0
0
0
บุ่งค้าวิทยาคม
0
0
0
0
นาโปร่งประชาสรรค์
0
0
0
0
เลิงนกทา
0
0
0
0
ป่าติ้ววิทยา
0
0
0
0
ห้องแซงวิทยาคม
0
0
0
0
กีฬาจังหวัดยโสธร
0
0
0
0
สามัคคีวัฒนา
0
0
0
0
สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕
0
0
0
0
บ้านมะพริกดู่โพนสิม
0
0
0
0
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ยโสธร
0
0
0
0
กุดชุมวิทยาคม
0
0
0
0
โพนงามพิทยาคาร
0
0
0
0
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
0
0
0
0
เมืองกลางประชานุกูล
0
0
0
0
บ้านนาคำ
0
0
0
0
บ้านศาลา
0
0
0
0
บ้านเสียว
0
0
0
0
บ้านพะวร
0
0
0
0
บ้านบุยาว
0
0
0
0
บ้านนาโนน
0
0
0
0
บ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
0
0
0
0
บ้านอีสร้อย
0
0
0
0
บ้านนาทุ่ง
0
0
0
0
บ้านบอนใหญ่
0
0
0
0
บ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)
0
0
0
0
บ้านโทะ
0
0
0
0
อุทุมพรวิทยา
0
0
0
0
บ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
0
0
0
0
บ้านโต่งโต้น
0
0
0
0
บ้านกงพาน
0
0
0
0
บ้านหนองหัวหมู
0
0
0
0
บ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
0
0
0
0
เกศเกล้าวิทยา
0
0
0
0
บ้านแข้
0
0
0
0
บ้านโนนสูง
0
0
0
0
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
0
0
0
0
บ้านอ้อมแก้ว
0
0
0
0
เพิ่มพิทยา
0
0
0
0
ด่านอุดมศึกษา
0
0
0
0
ละลมวิทยา
0
0
0
0
สวงษ์วิทยาคม
0
0
0
0
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
0
0
0
0
ลมศักดิ์วิทยาคม
0
0
0
0
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
0
0
0
0
ปรางค์กู่
0
0
0
0
สวายพิทยาคม
0
0
0
0
ตูมพิทยานุสรณ์
0
0
0
0
หนองคูวิทยา
0
0
0
0
พอกพิทยาคม
0
0
0
0
ศรีตระกูลวิทยา
0
0
0
0
ขุขันธ์
0
0
0
0
ประชาพัฒนศึกษา
0
0
0
0
ไตรมิตร
0
0
0
0
จิกสังข์ทองวิทยา
0
0
0
0
ราษีไศล
0
0
0
0
เมืองแคนวิทยาคม
0
0
0
0
หวายคำวิทยา
0
0
0
0
ศิลาลาดวิทยา
0
0
0
0
โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม
0
0
0
0
เมืองจันทร์วิทยาคม
0
0
0
0
บ้านโจดม่วง
0
0
0
0
บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)
0
0
0
0
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
0
0
0
0
บ้านโนนผึ้ง
0
0
0
0
บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
0
0
0
0
อนุบาลกันทรารมย์
0
0
0
0
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
0
0
0
0
บ้านกล้วย
0
0
0
0
บ้านโนนดู่
0
0
0
0
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
0
0
0
0
บ้านหนองแวง
0
0
0
0
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
0
0
0
0
บ้านพะแนงวิทยา
0
0
0
0
บ้านบูรพา
0
0
0
0
บัวเจริญวิทยา
0
0
0
0
ยางชุมน้อยพิทยาคม
0
0
0
0
บัวน้อยวิทยา
0
0
0
0
กันทรารมณ์
0
0
0
0
บ้านแทงวิทยา
0
0
0
0
ตะดอบวิทยา
0
0
0
0
บ้านคอนกาม
0
0
0
0
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
0
0
0
0
บ้านหนองแวงโพนเขวา
0
0
0
0
บ้านสว่าง
0
0
0
0
บ้านเจ้าทุ่ง
0
0
0
0
ชุมชนบ้านหนองคู
0
0
0
0
บ้านผือ
0
0
0
0
บ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร)
0
0
0
0
บ้านหนองแคน
0
0
0
0
บ้านหนองห้าง
0
0
0
0
บ้านกระเดาอุ่มแสง
0
0
0
0
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
0
0
0
0
บ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บำรุง)
0
0
0
0
บ้านค้อโนนเพ็ก
0
0
0
0
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
0
0
0
0
ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ
0
0
0
0
บ้านหนองตะมะ
0
0
0
0
บ้านหนองเตย
0
0
0
0
บ้านร่องสะอาด
0
0
0
0
อนุบาลพยุห์
0
0
0
0
บ้านโพนยาง
0
0
0
0
วัดหลวงวิทยา
0
0
0
0
มารีวิทยา
0
0
0
0
วัดเจียงอี
0
0
0
0
หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
0
0
0
0
โพธิ์ธาตุประชาสรรค์
0
0
0
0
โนนกระสังวิทยาคม
0
0
0
0
ขุขันธ์วิทยา
0
0
0
0
ไพรบึงวิทยาคม
0
0
0
0
โนนปูนวิทยาคม
0
0
0
0
กุญชรศิรวิทย์
0
0
0
0
ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
0
0
0
0
กันทรลักษ์วิทยา
0
0
0
0
กันทรลักษ์วิทยาคม
0
0
0
0
มัธยมบักดองวิทยา
0
0
0
0
ภูมิซรอลวิทยา
0
0
0
0
บึงมะลูวิทยา
0
0
0
0
กระแชงวิทยา
0
0
0
0
วัดไพรบึงวิทยา
0
0
0
0
ขุขันธ์ราษฎรบำรุง
0
0
0
0
บ้านอาวอย
0
0
0
0
บ้านห้วยตามอญ
0
0
0
0
บ้านหนองเชียงทูน
0
0
0
0
บ้านโสน
0
0
0
0
บ้านไฮเลิง
0
0
0
0
วัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
0
0
0
0
หนองอารีพิทยา
0
0
0
0
สวัสดีวิทยา
0
0
0
0
ศรีสะอาดวิทยาคม
0
0
0
0
เบญจลักษ์พิทยา
0
0
0
0
ศรีรัตนวิทยา
0
0
0
0
บ้านจำนรรจ์
0
0
0
0
บ้านจานบัว
0
0
0
0
บ้านจานทองกวาววิทยา
0
0
0
0
บ้านจันทร์หอม-ตาเสก
0
0
0
0
บ้านชนะใช้กิจการ
0
0
0
0
บ้านชำแจงแมง
0
0
0
0
บ้านโดนอาว
0
0
0
0
บ้านเดียง (พลีศึกษา)
0
0
0
0
บ้านด่าน
0
0
0
0
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ (ประจวบสงเคราะห์)
0
0
0
0
บ้านโคกระเวียง
0
0
0
0
บ้านโคก (อสพป ๓๒)
0
0
0
0
บ้นสวนกล้วย
0
0
0
0
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่ ๑)
0
0
0
0
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
0
0
0
0
เกษตรประชาตาทวด
0
0
0
0
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
0
0
0
0
บ้านขนุน
0
0
0
0
บ้านคำสะอาด
0
0
0
0
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
0
0
0
0
บ้านขะยูง
0
0
0
0
บ้านสำโรงพลัน
0
0
0
0
บ้านสำโรงตาเจ็น
0
0
0
0
บ้านโคกสูง
0
0
0
0
บ้านโคกตาล
0
0
0
0
บ้านเค็ง
0
0
0
0
บ้านขี้นาค
0
0
0
0
บ้านโคกใหญ่
0
0
0
0
บ้านจันลม
0
0
0
0
บ้านดู่
0
0
0
0
บ้านแซรสะโบว
0
0
0
0
บ้านชำแระกลาง
0
0
0
0
บ้านใจดี
0
0
0
0
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ ๒๕๑๕)
0
0
0
0
บ้านเกาะกระโพธิ์
0
0
0
0
นิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)
0
0
0
0
ชุมชนบ้านหัวเสือ
0
0
0
0
จะกงวิทยา
0
0
0
0
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
0
0
0
0
กระต่ายด่อนวิทยา
0
0
0
0
บ้านกะกำ
0
0
0
0
บ้านกำแมด
0
0
0
0
บ้านกันทรารมย์
0
0
0
0
บ้านกันจาน
0
0
0
0
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
0
0
0
0
บ้านตะเคียนราม
0
0
0
0
บ้านระกา
0
0
0
0
บ้านภูมิศาลา
0
0
0
0
บ้านไพรพัฒนา
0
0
0
0
บ้านพรหมเจริญ
0
0
0
0
บ้านละลม
0
0
0
0
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
0
0
0
0
บ้านสะเดาใหญ่
0
0
0
0
บ้านสวาย
0
0
0
0
บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ ๒
0
0
0
0
บ้านป่าใต้
0
0
0
0
บ้านปรือใหญ่
0
0
0
0
บ้านแทรง
0
0
0
0
บ้านตาอุด
0
0
0
0
บ้านตาสุด
0
0
0
0
บ้านตาเปียง
0
0
0
0
บ้านไทร
0
0
0
0
บ้านนาตราว
0
0
0
0
บ้านปรือคัน
0
0
0
0
บ้านปราสาทเยอ
0
0
0
0
บ้านปราสาท
0
0
0
0
บ้านตระกาศขอนแก่น
0
0
0
0