การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555

 


ผลการแข่งขัน
ชื่อกิจกรรม
โรงเรียน/รางวัล
การอ่าน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การอ่าน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เรียงความและคัดลายมือ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เรียงความและคัดลายมือ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สุนทรพจน์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สุนทรพจน์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กาพย์ยานี๑๑
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อินทรวิเชียรฉันท์๑๑
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เพลงคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เพลงคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ภาพยนตร์สั้น
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ละครคุณธรรม
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ละครประวัติศาสตร์
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เล่านิทานคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เล่านิทานคุณธรรม
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทไทย
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทไทย
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สวดมนต์
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
แอโรบิก
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ไม่กำหนดศิลป์สร้างสรรค์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ไม่กำหนดศิลป์สร้างสรรค์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วาดภาพระบายสี
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วาดภาพระบายสี
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประติมากรรมลอยตัว
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประติมากรรมลอยตัว
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระนาดเอก
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระนาดเอก
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระนาดทุ้ม
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระนาดทุ้ม
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ฆ้องวงใหญ่
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ฆ้องวงใหญ่
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ฆ้องวงเล็ก
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ฆ้องวงเล็ก
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซอด้วง
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซอด้วง
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซออู้
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซออู้
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จะเข้
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จะเข้
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขิม ๗ หย่อง
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขิม ๗ หย่อง
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขลุ่ยเพียงออ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขลุ่ยเพียงออ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทย
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทย
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงเครื่องสายวงเล็ก
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อง1
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงอังกะลุง
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับขานประสานเสียง
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับขานประสานเสียง
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
1โหวด
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
1แคน
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
1พิณ
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
1โปงลาง
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
วงโปงลาง
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำวงมาตรฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำวงมาตรฐาน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแสดงตลก
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มายากล
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระบำมาตรฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ระบำมาตรฐาน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พานบายศรีสู่ขวัญ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จัดสวนถาดแบบชื้น
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
จัดสวนถาดแบบชื้น
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแปรรูปอาหาร
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแปรรูปอาหาร
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การ์ตูนแอนิเมชั่น
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้าง webpage ประเภท Text Editor
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้าง webpage ประเภท web Editor
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
สร้าง webpage ประเภท cms
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การตัดต่อภาพยนตร์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรม Spelling bee
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรม Spelling bee
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เล่านิทาน Story telling
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เล่านิทาน Story telling
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแข่งขันMulti skills Competition
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การแข่งขันMulti skills Competition
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พูดภาษาฝรั่งเศส
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พูดภาษาญี่ปุ่น
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
พูดภาษาญี่ปุ่น
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดการค่ายพักแรม
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาyouth Counselor
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาyouth Counselor
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
Cross word (คู่)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
Cross word (เดี่ยว)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
A Math (คู่)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
A Math (เดี่ยว)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
คำคม (คู่)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
คำคม (เดี่ยว)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล (หญิง)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซูโดกุ (เดี่ยว)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ซูโดกุ (เดี่ยว)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล (ชาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการเรียนรู้)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานหุ่นยนต์
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
โครงงานหุ่นยนต์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน(ติดล้อบินขึ้นจากพื้น)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(ปล่อยด้วยมือ)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ๔ ช่องสัญญาณ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
อากาศยานบังคับวิทยุความคิดสร้างสรรค์
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากขาม(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางสติปัญญา)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางสติปัญญา)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการได้ยิน)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการได้ยิน)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิพ(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(บกพร่องทางการเห็น)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางร่างกาย)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางร่างกาย)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การทำอาหาร(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การร้อยมาลัยดอกไม้สด(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
รำไทย(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบแห้ง(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก(ออทิสติก)
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค(ออทิสติก)
(ไม่กำหนด)
ยังไม่มีผลการแข่งขัน