UserID Username Password Name LoginStatus LastUpdate
  33042012 33042012 กระแชงวิทยา    
  33042002 33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม    
  33042004 33042004 กันทรลักษ์วิทยา    
  33012013 33012013 กันทรารมณ์    
  33022005 33022005 กำแพง    
  35022008 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม    
  35022003 35022003 กุดชุมวิทยาคม    
  35012005 35012005 กู่จานวิทยาคม    
  33012004 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม    
  33032002 33032002 ขุขันธ์    
  33012025 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร    
  33022023 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร    
  35012014 35012014 ค้อวังวิทยาคม    
  35012002 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    
  35022015 35022015 คำเตยวิทยา    
  33012003 33012003 คูซอดประชาสรรค์    
  33022013 33022013 โคกหล่ามวิทยา    
  33022011 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร    
  33012007 33012007 เฉลิมพระเกียรติฯ    
  35022007 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม    
  35012013 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม    
  33032010 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์    
  35022002 35022002 ทรายมูลวิทยา    
  33022008 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก    
  33022009 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม    
  33012028 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา    
  35022014 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์    
  33012026 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา    
  33012006 33012006 น้ำคำวิทยา    
  35022016 35022016 น้ำคำวิทยาคม    
  33032008 33032008 โนนกระสังวิทยาคม    
  33012022 33012022 โนนค้อวิทยาคม    
  33012032 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม    
  33012027 33012027 บัวเจริญวิทยา    
  33012015 33012015 บัวน้อยวิทยา    
  33022016 33022016 บึงบูรพ์    
  33042008 33042008 บึงมะลูวิทยา    
  35022009 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม    
  33022015 33022015 เบญจประชาสรรค์    
  33042020 33042020 เบญจลักษ์พิทยา    
  33012019 33012019 ประสานมิตรวิทยา    
  33032001 33032001 ปรางค์กู่    
  35022004 35022004 ป่าติ้ววิทยา    
  33022018 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล    
  33022002 33022002 ไผ่งามพิทยาคม    
  33012033 33012033 พยุห์วิทยา    
  33032015 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    
  35022010 35022010 โพนงามพิทยาคาร    
  35012007 35012007 โพนทันเจริญวิทย์    
  33042017 33042017 ภูมิซรอลวิทยา    
  33032017 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    
  35012012 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม    
  33042013 33042013 มัธยมบักดองวิทยา    
  33012008 33012008 มัธยมโพนค้อ    
  35022013 35022013 เมืองกลางประชานุกูล    
  35012001 35012001 ยโสธรพิทยาคม    
  35012006 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์    
  33012011 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม    
  35012010 35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28     
  33012010 33012010 ราชประชานุเคราะห์ 29     
  33032006 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม    
  33012014 33012014 ละทายวิทยา    
  33032016 33032016 ละลมวิทยา    
  33012012 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม    
  35022001 35022001 เลิงนกทา    
  33022019 33022019 วรคุณอุปถัมภ์    
  35022012 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์    
  35022005 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา    
  33032009 33032009 ศรีตระกูลวิทยา    
  33042018 33042018 ศรีรัตนวิทยา    
  33012001 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย    
  33012009 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2    
  35012009 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์    
  33012002 33012002 สตรีสิริเกศ    
  35012004 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร    
  33022001 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม    
  33032011 33032011 สวงษ์วิทยาคม    
  33032014 33032014 สวายพิทยาคม    
  35012003 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา    
  33032013 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์    
  35012008 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา    
  33012005 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า    
  33032012 33032012 หนองคูวิทยา    
  33022017 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม    
  35022006 35022006 ห้องแซงวิทยาคม    
ส่วนของ สพม.28
  spm28director
spm28@director
กลุ่มอำนวยการ     
  spm28plan
spm28@plan
กลุ่มนโยบายและแผน    
  spm28promote
spm28@promote
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
  spm28personal
spm28@personal
กลุ่มบริหารงานบุคคล     
  spm28money
spm28@money
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     
  spm28vision
spm28@vision
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
  spm28check
spm28@check
หน่วยตรวจสอบภายใน     
  employeespm28 employee@spm28 ลูกจ้างประจำ